Euroincasso ApS – det komplette inkassoforløb

Euroincasso ApS, med adresse i Vejle, er en uformel og nytænkende inkassovirksomhed, som tror på, at individuel stillingtagen til de enkelte sager er den rette fremgangsmåde i arbejdet med at nå frem til det bedste resultat for alle involverede parter.

Euroincasso ApS tilbyder en bred palette, når det kommer til inkassoydelser, lige fra enkeltsager til det forkromede inkassoforløb. Og så er Euroincasso ApS specialiseret i civilretlige småsager, herunder også de nødvendige retssager, når virksomhed og kunde ikke kan nå til enighed.

Ude over nedenstående præsentation af ydelser, tilbyder Euroincasso ApS også sine kunder muligheden for skræddersyede løsninger.

Rykkerprocedure

Rykkerproceduren igangsættes i de tilfælde, hvor man som virksomhed må konstatere, at man ikke har modtaget betaling fra en kunde efter afsendt faktura. Jævnfør renteloven er der bestemmelser for, hvilke skrivelser, der i forbindelse en rykkerprocedure må afsendes, ligesom der også er bestemmelser for, inden for hvilke intervaller, de må udsendes. Disse bestemmelser skal overholdes, så man som virksomhed ikke går glip af blandt andet rykkergebyrer.

Afslutningen på rykkerproceduren finder sted i forbindelse med afsendelse af skrivelsen indeholdende et lovpligtigt inkassovarsel iht. inkassolovens §10.

Inkasso

Er rykkerproceduren gennemført, uden at det har resulteret i betaling fra skyldner, kan sagen overdrages til inkasso. Det vil betyde, at der kan pålægges omkostninger for fremmedinkasso (når en inkassovirksomhed involveres i arbejdet med at inddrive gæld).

En inkassosag kan gribes an på flere forskellige måder i bestræbelserne på at finde en løsning. Der kan rettes skriftlig og telefonisk henvendelse til skyldner, der kan etableres afdragsordning, og der kan ske registrering af skyldner i RKI og Debitor Registret.

Resulterer ingen af ovenstående tiltag i betaling, kan næste skridt være at indbringe sagen for fogedretten.

RKI og Debitor Registret

Ved registrering i RKI og Debitor Registret har man mulighed for at gøre andre interessenter, herunder selskaber og pengeinstitutter, opmærksomme på, at den pågældende person er en dårlig betaler.

En typisk konsekvens af en sådan registrering vil være, at debitors brank anmoder om en straksindbetaling af eksempelvis overtræk, lån, kassekredit, ligesom bevilget overtræk fremadrettet vil blive nægtet, benzinkort lukkes, og at skyldner ikke vil have mulighed for at optage kviklån eller købe på kredit.

Disse ‘sanktioner’ sker for at mindske risikoen for, at skyldner stifter ny gæld ud over den eksisterende.

Fogedsager

Har de to ovenstående tiltage vist sig utilstrækkelig i forhold til at inddrive gælden, kan næste skridt være at indlede en fogedsag.

I forbindelse med en fogedsag, vil der indledes med et påkrav om betaling, hvilket vil udløse en domspåtegning og at udlægsforretning berammes.

I tilfælde af, at der allerede er opnået en dom, domspåtegning, retsforlig, gældsbrev, underskrevet skyldnererklæring, kan en fogedsag også indledes med en fogedrekvisition.

I tilfælde af udlægsforretning, vil inkassovirksomheden, eventuelt virksomheden selv, sammen med debitor blive indkaldt i fogedretten. Et alternativ er, at de samme parter møder op på debitors adresse – det åbner op for muligheden for at foretage udlæg i debitors aktiver.

Udlæg kan være rede penge eller fysiske aktiver, eksempelvis en cykel eller et møbel. Tages der udlæg i et aktiv, mister debitor råderetten over dette – og det kan dermed bortauktioneres for reducere eller indfri gælden.

Civilretlige småsager

Det hænder fra tid til anden, at virksomhed og kunde er uenige om, hvilket beløb der skyldes – eller om der overhovedet skyldes et beløb. Er det tilfældet, og er det ikke muligt at indgå et kompromis, kan sidste skridt mod en afslutning af sagen være at indbringe den for en domstol.

Dermed kan der opnås dom for kravet.


Kontakt Euroincasso ApS, hvis du er interesseret i at høre mere om deres løsninger og om, hvordan de kan hjælpe din virksomhed.

Læs mere her.